Helft organisaties wil geen arbeidsbeperkten

 

De helft van de werkgevers denkt de komende twee jaar geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ze zeggen geen geschikte functies te hebben of dat geen nieuwe medewerkers nodig zijn. Dat blijkt uit de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017.

Weinig arbeidsbeperkten in dienst

In 2015 had nog geen vijfde (17 procent) van de werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Bij organisaties in de zakelijke dienstverlening is dat 12 procent, bij overheidsorganisaties de helft. De overheid kent ook veel grote organisaties en die hebben een grotere kans om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te hebben (60 procent) dan middelgrote en kleine organisaties (30 en 10 procent). Een derde van de werkgevers voelt zich (in 2016) verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een gelijk percentage voelt dat niet en 36 procent enigszins. Ook hier geldt dat grote organisaties zich vaker verantwoordelijk voelen (64 procent) dan kleine (24 procent) en middelgrote (48 procent) organisaties.

 

Geen geschikte functies

Waar de helft van de werkgevers de komende twee jaar geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen, wil 11 procent van hen dat wel en 39 procent misschien. Bij de overheid is 61 procent van de werkgevers hier positief over, 7 procent niet. Vier op de vijf overheidsorganisaties voelt zich er verantwoordelijk voor en 19 procent enigszins. Naast het niet hebben van geschikte functies (41 procent) en helemaal geen nieuwe medewerkers nodig hebben (27 procent) geeft circa 12 procent van alle werkgevers als reden om geen mensen met een arbeidsbeperking aan te willen aannemen dat zij te weinig capaciteit hebben voor ondersteuning en begeleiding. Ongeveer 10 procent kijkt naar de kwaliteit van de sollicitant en niet naar de beperking.
Werkgevers onbekend met beschut werk

Het nieuwe kabinet wil de komende tijd 20.000 beschutte werkplekken creëren. Gemeenten moeten arrangementen aanbieden en krijgen een hoger budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in kwetsbare positie. Daarbij wordt loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie. Daar heeft het kabinet nog wel wat werk te verzetten. Driekwart van de werkgevers is helemaal niet bekend met beschut werk en maar 1 procent maakt er gebruik van. Zelfs bij de overheid is maar de helft van de werkgevers bekend met beschut werk en maakt slechts 13 procent er gebruik van.
Kwart werkgevers gebruikt regelingen

In totaal maakt iets meer dan een kwart van de werkgevers (28 procent) gebruik van een of meer regelingen om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken. Loonkostensubsidie of -dispensatie wordt in 2016 het meest toegepast: 11 procent. Een even hoog percentage maakt gebruik van korting of vrijstelling van sociale premies. Maar liefst 45 procent van de werkgevers is niet bekend met die laatste regeling. De no-riskregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is bij de helft van de werkgevers onbekend. 12 procent kent geen enkele regeling. De bekendheid met de regelingen is het grootst bij de overheid. De overheid maakt het meest gebruik van detachering uit bijvoorbeeld de sociale werkplaats (40 procent), gevolgd door loonkostensubsidie of -dispensatie (28 procent) en werken met behoud van uitkering (25 procent).