Rutte en Samsom zijn akkoord

Afgelopen maandag (29 oktober 2012) presenteerden Rutte en Samsom het regeerakkoord “Bruggen slaan” voor het kabinet Rutte-Asscher.
Het regeerakkoord baseert zich op 3 pijlers, te weten (1) de schatkist op orde, (2) eerlijk delen en (3) duurzame groei.

Welke gevolgen heeft het regeerakkoord voor de WWB, naast de reeds doorgevoerde veranderingen afgelopen jaar?

Arbeidsverplichtingen
In het regeerakkoord is opgenomen dat de categoriale ontheffing van de arbeidsverplichting, zoals deze nu geldt voor de alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar, wordt afgeschaft. Alleen op individuele gronden kan er een tijdelijke ontheffing verleend worden en dan alleen voor de arbeidsplicht. Wel is in het regeerakkoord opgenomen dat, indien iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, er een permanente ontheffing verleend kan worden.

Maatregelwaardige gedragingen
In het regeerakkoord staat dat het niet nakomen van de sollicitatieverplichting vanaf 2014 het gevolg heeft dat de uitkering voor 3 maanden wordt stopgezet. Hij wordt alleen hervat op verzoek van de cliënt, dus niet automatisch.
Ook wordt er een zwaardere sanctie opgelegd als een cliënt zich ernstig misdraagt tegen een ambtenaar. Nu betekent dit nog een verlaging van de uitkering, straks betekent dit beëindiging van de uitkering.
Nieuw is dat de arbeidsverplichtingen en de op te leggen sancties hiervoor bij niet naleving uniform worden, dus wettelijk opgelegd in plaats van gemeentelijke beleid.

Bijzondere bijstand
Er komt verruiming voor de individuele bijzondere bijstand, de aanvullende zorgverzekering en de culturele/maatschappelijke participatie van kinderen. De verstrekking van categoriale bijstand wordt beperkt, maar hoe is nog niet verder uitgewerkt in het regeerakkoord.
Nieuw is dat de Langdurigheidstoeslag komt te vervallen en wordt vervangen door een individuele toeslag.

WWNV
De WWNV vervangen wordt door een Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014. Ook deze wet houdt in dat er een samenvoeging van de WWB, WSW en Wajong doelgroepen gaat plaatsvinden, uitgevoerd door de gemeente. Cliënten die volledig arbeidsongeschikt zijn of alleen beschut kunnen werken blijven onder de doelgroep van de Wajong dan wel de WSW vallen.

Huishoudinkomenstoets
Na de invoering en afschaffing van de huishoudinkomenstoets in 2012 is in het regeerakkoord opgenomen dat er weer een huishouduitkeringstoets wordt ingevoerd. Dit betekent dat de stapeling van uitkeringen weer wordt tegen gegaan. Iedereen binnen het huishouden houdt zelfstandig recht op een wwb-uitkering, maar er wordt een lager normbedrag verstrekt als er binnen het huishouden meerdere volwassenen een eigen inkomen uit arbeid hebben.

Afschaffing toeslag alleenstaande ouders in de WWB
De mogelijke aanvulling in de bijstand en de Anw van 20% WML voor alleenstaande ouders wordt afgeschaft. De bijstand voor alleenstaande ouders komt daarmee maximaal op 70% WML. Daar tegenover staat dat aan het kindgebonden budget per saldo 1,0 mld meer uitgegeven (niet opgenomen in het financieel overzicht). Het afschaffen van de WWB-toeslag voor alleenstaande ouders wordt deels gecompenseerd door het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders te verhogen met 2800 euro per jaar. De inkomensgrens vanaf welke het kindgebonden budget wordt afgebouwd wordt verlaagd naar de inkomensgrens van de zorgtoeslag. Tot slot wordt het bedrag voor het eerste kind met 25 euro verhoogd. Het bedrag voor het tweede kind wordt verhoogd met 517 euro.
 
 
Heeft u inhoudelijke vragen over de komende wijzigingen en de gevolgen voor uw beleid en organisatie, neem dat gerust contact op met mr. Karin van Dijk
 
 
Lees hier het volledige regeerakkoord