VNG: ‘Door decentralisaties is er meer mogelijk’

‘We moeten er hard aan trekken om het voor elkaar te krijgen, maar ik ben niet somber. Als iedereen uit zijn persoonlijke stand van het verleden gaat en zich richt op de toekomstige mogelijkheden dan gaat het lukken!’ Aldus wethouder Jaap Verkroost (gemeente Stichtse Vecht). We spraken met de wethouder over zijn verwachtingen van de decentralisaties, in het bijzonder de komst van de nieuwe Wmo (‘Wmo 2015’).

Clusteren voorzieningen
Jaap Verkroost: ‘De decentralisatie maakt het clusteren van voorzieningen mogelijk’. De wethouder ziet dat gemeenten dankzij de nieuwe Wmo gemeenten echt integraal kunnen gaan werken en zo in staat zijn op maatwerk te bieden aan doelgroepen en individuele inwoners met ondersteuningsbehoeften.

Samenwerking gemeenten
Verkroost wijst erop dat ook door de samenwerking met de buurgemeenten Weesp en Wijdemeren voorzieningen gerealiseerd kunnen worden daar waar ze nodig zijn: zo krijgt ‘zorg en ondersteuning dichtbij de burger’ gestalte. Verkroost: ‘Door de samenwerking op onder meer het sociaal domein ontstaat voldoende massa om dit ook positief in de kassa te gaan zien.’

Sociale wijkteams
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren gaan gezamenlijk werken met sociale wijkteams. De wijkteams zijn er voor díe inwoners die extra hulp nodig hebben: ‘voor hen moet de toegang tot ondersteuning laagdrempelig zijn’, legt de wethouder uit. De gemeente wil daarnaast een groter beroep doen op eigen verantwoordelijkheid en zelfregie van haar inwoners.

Vernieuwen en kosten besparen
‘De ontwikkelingen dwingen vernieuwing af’, constateert Verkroost: ‘binnen de gemeentelijke organisatie, bij instellingen, bij inwoners, tussen gemeenten. Met een vernieuwende aanpak, deregulering en het vermijden overbodige administratieve verantwoording zijn bovendien kosten te besparen.
‘Door een nieuwe inzet van alle betrokkenen in het sociaal domein gaat het echt lukken om onze samenleving opnieuw vorm te geven met meer betrokkenheid van de inwoners’.

Leegstand tegengaan
Tot slot geeft Jaap Verkroost nog een voorbeeld van de voordelen die de combinatie van voorzieningen biedt:
‘We krijgen te maken met het probleem van leegstand bij verzorgingshuizen in de verschillende dorpen van onze gemeente. Doel van onze gemeente is om de bestaande verzorgingshuizen in de verschillende kernen van onze gemeente voor de toekomst te behouden. Er is een andere denkwijze en veel innovatie en creativiteit nodig om dit doel te kunnen realiseren en de toekomstige exploitatie van de zorgcentra positief te houden’.

Experiment
In de de kern Loenen aan de Vecht loopt een experiment om via de combinatie met andere voorzieningen/functies een verzorgingshuis toch voor de inwoners van een dorp te behouden, vertelt de wethouder.
‘Hierdoor kunnen de inwoners, die in deze kern wonen ook in de toekomst in de directe woonomgeving verzorgd worden en kan de familie, bekende en oude buren in deze nieuwe situatie betrokken blijven bij de inwoner, die andere zorg nodig heeft.’

bron: vng.nl